Tuiran seurakuntaneuvostossa päätettiin valita kolehtikohteiksi toimijoita, jotka suhtautuvat syrjivästi naispappeihin. Osa syrjivästi toimivien organisaatioiden kolehtikohteista on kirkkohallituksen määräämiä, eikä niistä voi kieltäytyä, mutta osa on Tuiran seurakunnan omia valintoja.

Jätin päätöksestä eriävän mielipiteen ja toimitin seuraavat perustelut liitettäväksi kokouspöytäkirjaan:

Eriävän mielipiteeni perustelut

”Kirkolla ja sen seurakunnilla on julkisoikeudellinen asema, joka merkitsee viranomaisvastuuta. Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lain mukaan viranomaisten, koulutuksen järjestäjien sekä työnantajien tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan.”

Näin sanotaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon julkaisuja 2018 -sarjan Turvallinen seurakunta -julkaisussa. Kuten tekstissä sanotaan, viranomaisten – siis myös seurakuntien työntekijöiden – tulee edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan.

Seurakuntaneuvostolle esitetyissä suositelluissa – ei siis kirkkohallituksen määräämissä – kolehtikohteissa on mukana Inkerin kirkko, Sley, Kylväjä ja Kansanlähetys. Ne ovat syrjiviä, naisten pappeutta vastustavia organisaatioita.

Viittasin siis näihin kolehtikertoihin:

19.2. 2. sunnuntai ennen paastonaikaa viikkomessu Tuira
Inkerin kirkon vankilatyöhön. Inkerin evankelisluterilainen kirkko Venäjällä

13.4. 2. pääsiäispäivä
Oman kirkon rakentaminen itä-Siperiaan, Lähetysyhdistys kylväjä ry.

su 19.4. 1. sunnuntai pääsiäisestä
Murmanskin luterilaisen seurakunnan kirkonrakennushankkeeseen. Inkerin kirkon edustusto
Suomessa

Ke 27.5. 6 sunnuntai pääsiäisestä viikkomessu Tuira
Kasvavien kirkkojen koulutustarpeisiin Suomen evankelisluterilainen kansanlähetys ry.

Ke 3.6. Helluntain jälkeinen keskiviikko viikkomessu Tuira
Opetus- ja traumatyöhön pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa Berliinissä Saksassa. Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys ry.

Mikäli Tuiran seurakuntaneuvosto päättää pitää ne vapaavalintaisten kolehdinsaajiensa joukossa, asettuu seurakunta tukemaan syrjintää ja toimii Suomen evankelisluterilaisen kirkon ohjeiden vastaisesti. Samalla se toimii Suomen lakeja rikkoen. Siksi olen pakotettu jättämään eriävän mielipiteeni.

Eriävän mielipiteeni perustan seuraaviin lakeihin ja asiakirjoihin:

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014):
5 § Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (606/1986):
4 § Viranomaisten velvollisuus edistää tasa-arvoa
Viranomaisten tulee edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa erityisesti muuttamalla niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista.
7 § Syrjinnän kielto
Syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty. Syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa naisten ja miesten asettamista sukupuolen perusteella eri asemaan. Syrjintänä pidetään myös menettelyä, jonka vaikutuksesta naiset ja miehet tosiasiallisesti joutuvat keskenään selvästi eri asemaan.

Turvallisen tilan periaatteet kirkossa: https://evl.fi/documents/1327140/44385363/turvallinen-seurakunta-julkaisu.pdf
”Kirkolla ja sen seurakunnilla on julkisoikeudellinen asema, joka merkitsee viranomaisvastuuta. Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lain mukaan viranomaisten, koulutuksen järjestäjien sekä työnantajien tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan.” (s. 38)
” Työntekijälle turvallisen tilan periaate merkitsee tietoisuutta vallasta ja vastuusta. Se merkitsee syrjinnän, rasismin, manipulaation ja väärinkäytösten riskien tunnistamista ja tietoista panostamista niiden poistamiseen. Tarvittaessa tämä merkitsee valmiutta muuttaa omia toimintatapojaan ja puuttua väärään toimintaan.” (s. 38)

EDIT. Eriäviä mielipiteitä on jätetty sen jälkeen useamman kerran, aina samasta syystä.

Rauhan Tervehdys -lehti teki aiheesta jutun 23.5.2019.